Všeobecné obchodní podmínky - Klinika ŠVÝCARSKÁ

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb PreventaMed s.r.o., provozovna Klinika Švýcarská

 

čl. I Předmět všeobecných podmínek

PreventaMed s.r.o, Domovina 2, 772 00 Olomouc, IČO: 26848520, (dále jen Společnost) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky pro nabízené služby Společnosti, poskytované mimo systém veřejného zdravotního pojištění v provozovně Klinika Švýcarská – procedury estetické medicíny a souvisejících oborů dle registrace zařízení (dále jen služby), které upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti poskytovatele a Klientů.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřené v souladu s právním řádem České republiky a smluvní vztahy s Klientem – občanem, které nejsou upravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb., v platném znění) a vztahy s jiným Klientem, se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb., v platném znění).

Služby budou zaměstnanci Společnosti poskytovat Klientům v objektu provozovny Klinika Švýcarská na adrese Olomouc, Rezidenční park Švýcarská, Rokycanova 796/1G.

 

čl. II Objednávání služeb a uzavření smlouvy

Službu si Klient objedná písemnou objednávkou, kterou zašle poštou, faxem nebo elektronickou poštou na adresu: info@klinika-svycarska.cz, případně osobně na adrese poskytovatele. Po řádně vystavené a podané objednávce je Klient svou objednávkou vázán a bere na vědomí možné sankce vyplývající z ustanovení článku V. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Vystavená objednávka musí obsahovat tyto podstatné náležitosti:

 • jméno a příjmení Klienta,
 • adresa trvalého bydliště,
 • telefon,

Dále objednávka musí obsahovat:

 • rozsah a specifikaci požadovaných služeb, resp. procedury,
 • datum vystavení objednávky.

Objednávka Klienta je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Společností, kterou vzniká mezi Klientem a Společností smluvní vztah o poskytnutí služeb se všemi důsledky z tohoto smluvního vztahu a těchto Všeobecných obchodních podmínek vyplývající.

Zasláním objednávky Klient stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Společnosti: www.klinika-svycarska.cz.

 

čl. III Práva a povinnosti poskytovatele

Základní práva Klienta:

 • právo na poskytnutí služeb v rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky Společností.
 • právo na informace o všech skutečnostech, které jsou Společnosti známy, a které se dotýkají objednaných služeb,
 • právo na ochranu osobních dat. Uplatněním objednávky vyslovuje Klient souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění Společnost zpracovávala chráněné osobní údaje Klienta, včetně rodného čísla, a to výhradně k úkonům, nezbytným pro plnění ze smlouvy a po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování,

Základní povinnosti Klienta:

 • obstarat si všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby,
 • zajistit u osob mladších 15 let nebo osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje doprovod a dohled dospělé osoby,
 • zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18-ti let bez jeho doprovodu,
 • dostavit se včas a na místo čerpání sjednaných služeb, přičemž se Klient v objednaném termínu prokáže, potvrzením objednávky a dokladem o zaplacení služeb,
 • dodržovat stanovený program procedur
 • uhradit objednané služby v plné výši a včas před jejich poskytnutím,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních klientů a poskytovatele služeb a uhradit případnou škodu, kterou Klient způsobil Společnosti nebo ostatním poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb.

Povinnosti Společnosti:

 • zajistit osobám uvedeným v objednávce poskytnutí služeb specifikovaných v této objednávce v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy,
 • poskytnout Klientovi služby v termínu, rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky,
 • pravdivě a řádně informovat Klienta o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro plnění ze smlouvy důležité, a které jsou Společnosti známy,
 • při zpracovávání osobních údajů Klienta je Společnost povinna dbát, aby klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života

 

čl. IV Platební podmínky

Všechny ceny procedur a služeb Společnosti jsou uvedeny v nabídkových listech a v příslušných cenících a zahrnují služby v nich uvedené.

Úhradu objednaných služeb provádí Klient formou 100% zálohy za jím objednané a Společností potvrzené služby. Záloha musí být uhrazena nejpozději při akceptaci objednávky Společností.

Způsob úhrady:

 • v hotovosti
 • platebními kartami
 • platebními poukázkami (dárkovými šeky)

Nebude-li záloha za službu zaplacena v termínu potvrzení objednávky ze strany Společnosti, může tento od potvrzené objednávky odstoupit.

 

čl. V Odstoupení od smlouvy

Klient má právo kdykoliv odstoupit od potvrzené objednávky služby. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou a oznámení o odstoupení musí být prokazatelně doručeno Společnosti. Klient může zrušit potvrzenou závaznou objednávku jen do dne sjednané služby a jen zaplacením částky odstupného (storno poplatku), které činí:

 • do 30 dnů před dnem poskytnutí služby bez odstupného
 • od 29 dnů do 10 dnů před poskytnutím služby 20% z celkové ceny služby
 • od 9 dnů do 3 před poskytnutím služby 40% z celkové ceny služby
 • od 3 dnů do data poskytnutí služby 100% z celkové ceny služby

Společnost může od vymáhání storno poplatku ustoupit, jestliže Klient nečerpal služby z vážných důvodů, které byly řádně prokázány. Storno poplatek se nehradí v těchto dohodnutých případech – úmrtí, nemoc klienta, živelná pohroma znemožňující absolvování procedur v dohodnutém termínu.

V případě stornované objednávky provede Společnost nejpozději do 21 dnů vyúčtování a vrácení zaplacené zálohy Klientovi s odečtenými storno poplatku, pokud tento vznikne.

Společnost může odstoupit od potvrzené objednávky z důvodů závažného porušení povinností Klienta (např. neuhrazení včas a v plné výši ceny objednaných služeb), stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, a to bez nároku na další plnění.

 

čl. VI Reklamace

Je-li rozsah služeb poskytovaných Společností prokazatelně nižší než bylo v potvrzené objednávce sjednáno, vzniká Klientovi právo na reklamaci.

V případě reklamace služeb je Klient povinen uplatnit své požadavky na nedostatky bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služby tak, aby mohly být odstraněny ihned na místě. Pokud toto není možné, bude sepsaná s Klientem písemná reklamace.

 

čl. VII Cookies

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Další cookies jsou vytvářeny a použity službami Google Analytics a Facebook Pixel by Meta.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Používáme službu Google Analytics, která monitoruje návštěvy stránek a ukládá tato anonymní data. Na jejich základě nelze určit konkrétní osobu.

Používáme Facebook Pixel pro reklamní účely, který monitoruje návštěvy stránek a ukládá anonymní data. Na jejich základě nelze určit konkrétní osobu.

S kým sdílíme vaše údaje

Informace získané aktivitami návštěvníků webu jsou zpracovávány a sdíleny s těmito subjekty:

 • poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • poskytovatelem služby Facebook, provozované společností Meta Platforms Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 United States

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

 

čl. VIII Závěrečná ustanovení

Společnost má právo jednostranným úkonem měnit a doplňovat tyto Všeobecné obchodní podmínky. Jestliže dojde k takové změně, bude nová verze Všeobecných obchodních podmínek zveřejněna na webových stránkách www.klinika-svycarska.cz a bude automaticky přiložena ke všem novým potvrzením objednávky. Nesouhlasí-li Klient se změnou Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb, má právo neprodleně od smlouvy odstoupit (nejpozději do 5 dnů od nabytí jejich účinnosti), jinak se má za to, že se změnou Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb souhlasí.

Pokud některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane z nějakého důvodu neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení. To neplatí, stanoví-li kogentní ustanovení občanského zákoníku něco jiného.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. dubna 2016.

 

V Olomouci dne 1. 1. 2022

 

MUDr. Jiří Pumprla, PhD, MPH, MBA
jednatel společnosti