Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb PreventaMed s.r.o., provozovna Klinika Švýcarská

 

čl. I Předmět všeobecných podmínek

PreventaMed s.r.o, Domovina 2, 772 00 Olomouc, IČO: 26848520, (dále jen Společnost) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky pro nabízené služby Společnosti, poskytované mimo systém veřejného zdravotního pojištění v provozovně Klinika Švýcarská – procedury estetické medicíny a souvisejících oborů dle registrace zařízení (dále jen služby), které upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti poskytovatele a Klientů.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřené v souladu s právním řádem České republiky a smluvní vztahy s Klientem – občanem, které nejsou upravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb., v platném znění) a vztahy s jiným Klientem, se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb., v platném znění).

Služby budou zaměstnanci Společnosti poskytovat Klientům v objektu provozovny Klinika Švýcarská na adrese Olomouc, Rezidenční park Švýcarská, Rokycanova 796/1G.

 

čl. II Objednávání služeb a uzavření smlouvy

Službu si Klient objedná písemnou objednávkou, kterou zašle poštou, faxem nebo elektronickou poštou na adresu: info@klinika-svycarska.cz, případně osobně na adrese poskytovatele. Po řádně vystavené a podané objednávce je Klient svou objednávkou vázán a bere na vědomí možné sankce vyplývající z ustanovení článku V. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Vystavená objednávka musí obsahovat tyto podstatné náležitosti:

 • jméno a příjmení Klienta,
 • adresa trvalého bydliště,
 • telefon,

Dále objednávka musí obsahovat:

 • rozsah a specifikaci požadovaných služeb, resp. procedury,
 • datum vystavení objednávky.

Objednávka Klienta je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Společností, kterou vzniká mezi Klientem a Společností smluvní vztah o poskytnutí služeb se všemi důsledky z tohoto smluvního vztahu a těchto Všeobecných obchodních podmínek vyplývající.

Zasláním objednávky Klient stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Společnosti: www.klinika-svycarska.cz.

 

čl. III Práva a povinnosti poskytovatele

Základní práva Klienta:

 • právo na poskytnutí služeb v rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky Společností.
 • právo na informace o všech skutečnostech, které jsou Společnosti známy, a které se dotýkají objednaných služeb,
 • právo na ochranu osobních dat. Uplatněním objednávky vyslovuje Klient souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění Společnost zpracovávala chráněné osobní údaje Klienta, včetně rodného čísla, a to výhradně k úkonům, nezbytným pro plnění ze smlouvy a po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování,

Základní povinnosti Klienta:

 • obstarat si všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby,
 • zajistit u osob mladších 15 let nebo osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje doprovod a dohled dospělé osoby,
 • zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18-ti let bez jeho doprovodu,
 • dostavit se včas a na místo čerpání sjednaných služeb, přičemž se Klient v objednaném termínu prokáže, potvrzením objednávky a dokladem o zaplacení služeb,
 • dodržovat stanovený program procedur
 • uhradit objednané služby v plné výši a včas před jejich poskytnutím,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních klientů a poskytovatele služeb a uhradit případnou škodu, kterou Klient způsobil Společnosti nebo ostatním poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb.

Povinnosti Společnosti:

 • zajistit osobám uvedeným v objednávce poskytnutí služeb specifikovaných v této objednávce v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy,
 • poskytnout Klientovi služby v termínu, rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky,
 • pravdivě a řádně informovat Klienta o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro plnění ze smlouvy důležité, a které jsou Společnosti známy,
 • při zpracovávání osobních údajů Klienta je Společnost povinna dbát, aby klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života

 

čl. IV Platební podmínky

Všechny ceny procedur a služeb Společnosti jsou uvedeny v nabídkových listech a v příslušných cenících a zahrnují služby v nich uvedené.

Úhradu objednaných služeb provádí Klient formou 100% zálohy za jím objednané a Společností potvrzené služby. Záloha musí být uhrazena nejpozději při akceptaci objednávky Společností.

Způsob úhrady:

 • v hotovosti
 • platebními kartami
 • platebními poukázkami (dárkovými šeky)

Nebude-li záloha za službu zaplacena v termínu potvrzení objednávky ze strany Společnosti, může tento od potvrzené objednávky odstoupit.

 

čl. V Odstoupení od smlouvy

Klient má právo kdykoliv odstoupit od potvrzené objednávky služby. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou a oznámení o odstoupení musí být prokazatelně doručeno Společnosti. Klient může zrušit potvrzenou závaznou objednávku jen do dne sjednané služby a jen zaplacením částky odstupného (storno poplatku), které činí:

 • do 30 dnů před dnem poskytnutí služby bez odstupného
 • od 29 dnů do 10 dnů před poskytnutím služby 20% z celkové ceny služby
 • od 9 dnů do 3 před poskytnutím služby 40% z celkové ceny služby
 • od 3 dnů do data poskytnutí služby 100% z celkové ceny služby

Společnost může od vymáhání storno poplatku ustoupit, jestliže Klient nečerpal služby z vážných důvodů, které byly řádně prokázány. Storno poplatek se nehradí v těchto dohodnutých případech – úmrtí, nemoc klienta, živelná pohroma znemožňující absolvování procedur v dohodnutém termínu.

V případě stornované objednávky provede Společnost nejpozději do 21 dnů vyúčtování a vrácení zaplacené zálohy Klientovi s odečtenými storno poplatku, pokud tento vznikne.

Společnost může odstoupit od potvrzené objednávky z důvodů závažného porušení povinností Klienta (např. neuhrazení včas a v plné výši ceny objednaných služeb), stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, a to bez nároku na další plnění.

 

čl. VI Reklamace

Je-li rozsah služeb poskytovaných Společností prokazatelně nižší než bylo v potvrzené objednávce sjednáno, vzniká Klientovi právo na reklamaci.

V případě reklamace služeb je Klient povinen uplatnit své požadavky na nedostatky bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služby tak, aby mohly být odstraněny ihned na místě. Pokud toto není možné, bude sepsaná s Klientem písemná reklamace.

 

čl. VII Závěrečná ustanovení

Společnost má právo jednostranným úkonem měnit a doplňovat tyto Všeobecné obchodní podmínky. Jestliže dojde k takové změně, bude nová verze Všeobecných obchodních podmínek zveřejněna na webových stránkách www.klinika-svycarska.cz a bude automaticky přiložena ke všem novým potvrzením objednávky. Nesouhlasí-li Klient se změnou Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb, má právo neprodleně od smlouvy odstoupit (nejpozději do 5 dnů od nabytí jejich účinnosti), jinak se má za to, že se změnou Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb souhlasí.

Pokud některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane z nějakého důvodu neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení. To neplatí, stanoví-li kogentní ustanovení občanského zákoníku něco jiného.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. dubna 2016.

 

V Olomouci dne 1. 9. 2021

 

MUDr. Jiří Pumprla, PhD, MPH, MBA
jednatel společnosti